«EasyBasket for alle» er et kompetanseutviklingsprosjekt for barneskoler i Norge.

Norges fremste kompetansesenter innen basketball skal skape et pedagogisk-, inkluderende- og engasjerende lavterskeltilbud for barn ved å styrke lærernes kompetanse innen progresjonsrettet ballspillaktivitet.

Om prosjektet

Om «EasyBasket for alle»

«EasyBasket for alle» er et kompetanseutviklingsprosjekt for barneskoler i Norge. Norges fremste kompetansesenter innen basketball skal skape et pedagogisk-, inkluderende- og engasjerende lavterskeltilbud for barn ved å styrke lærernes kompetanse innen progresjonsrettet ballspillaktivitet.

Bakgrunn

Bergen Elite Ballklubb er et idrettslag som har ambisjon om å være Norges fremste kompetansemiljø innen basketball. Bergen Elite utviklet i 2017 et konsept for idrettslek for skolebarn. Deretter kom Sparebankstiftelsen SR-bank med midler som gjorde det mulig å gjennomføre et to-årig pilotprosjekt. Målet er å gjøre lærerne til norske skolebarn mer trygge og entusiastiske når de leder ulike ballaktiviteter i skolen – både i gymsaler og på skoleplassen.

Om Prosjektet

Prosjektet kalles «EasyBasket for alle» og gjennomføres som et pedagogisk kompetanseutviklingsprogram. Utdannede pedagoger underviser lærere innen koordinasjon,balltilvenning, sunt forhold til konkurranser, osv. Prosjektet gjennomføres innenfor rammene av Norges idrettsforbunds regler om barneidrett. Deltakerne i prosjektet får anledning til være med på et avslutningsarrangement der alle deltakerne premieres. Det pedagogiske programmet er utviklet av Geir Bangstad.

Nedslagsfelt

Det pedagogiske programmet er utviklet for å ivareta de nye lærerplanene og kunne gi lærerne etterutdanning. I første omgang gjennomføres programmet som en pilot rettet mot 3. og 6. klassinger i samarbeid med et utvalg av skoler i bergensområdet. Prosjektet gjennomføres i perioden medio 2017 til medio 2019. I løpet av det toårige prosjektet vil Bergen Elite ha utviklet et konsept som skal kunne skaleres til å bli landsomfattende.

«EasyBasket for alle» er en integrert del av skolens tiltaksplan. Tiltaket bygger på EasyBasket-konseptet som igjen bygger på allsidig idrettslek for begge kjønn der likeverd og inkluderende fellesskap står i sentrum.

Ingen egenandel og uten forpliktelser for barna

«EasyBasket for alle» er en ikke-medlemsbasert aktivitet. Det betyr at tiltaket omfatter ALLE skolebarna, og er ikke forbeholdt kun de aktive barna som selv velger å melde seg inn i organiserte klubber og lag. Dermed skaper klubben en forutsigbar lavterskelaktivitet med høy appell også blant mange flerkulturelle samt elever med behov for tilrettelegging. Mange barnefamilier, spesielt blant flerkulturelle, sliter med å betale de kontingentene og møte de utstyrskravene som idrettslagene krever – på tross av at disse ofte er lave i barnetrinnene. I "EasyBasket for alle" kreves ingen form for egenandel fra skolebarna, verken i form av deltakelse eller utstyr. At prosjektet vektla "for alle" var noe som traff Sparebankstiftelsens kriterier godt. Problemet med «utenforskap» er noe som dette prosjektet er opptatt av å redusere.

Tilpasses skolens behov

Basketball-aktivitet egner seg spesielt godt for en skole som ønsker å etablere seg som en kulturskapende aktør i nærmiljøet. Basketballsportens globale posisjon skaper fellesskap og internasjonal tilknytning. Selve aktiviteten harmoniseres med skolens lokale årshjul og tilpasses i samarbeid med administrasjon/FAU og lokale aktivitetsflater (gymsal, skolegård, nærmiljø anlegg etc).

Gjennom dette prosjektet får Bergen Elite Ballklubb mulighet til å engasjere instruktør med idrettspedagogisk utdannelse. Vi har vært heldige og fått Sondre Lemme med på laget for å gjennomføre aktiviteten på skolene. Sondre Lemme er tidligere elitespiller i basketball og har bachelor i folkehelse. Han har også videreutdanning innen spesialpedagogikk og undervisning.